Sınav Kuralları

SINAV / THE EXAMINATION

1-  Biruni YÖS 27 Mayıs 2018 Pazar günü saat 10:00’da Sınav Giriş Belgesinde belirtilen merkezlerde yapılacaktır.

Biruni YÖS will be held on May 27,2018 Sunday, at 10:00 a.m

İstanbul dışında yapılacak sınav merkezleri ve saati Üniversitemizin resmi web adresi www.biruni.edu.tr ve int.biruni.edu.tr adreslerinden duyurulacaktır.

For the examination which will be held out of Istanbul, the time will be announced on our web site. www.biruni.edu.tr and int.biruni.edu.tr

  • Sınava girerken adayların, Biruni YÖS 2018 Sınava Giriş Belgesi, Pasaport veya kimliklerini yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Its obligatory for the applicants to bring their passports/ID, Exam Entrance Cards during the exam.

  • Adayların cep telefonu ve hesap makinası ile sınava gelmeleri yasaktır.

Applicants must not bring any devices to the exam hall.

  • Soru kitapçığındaki bütün sorular “çoktan seçmeli” sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevapların “Cevap Kâğıdına” işaretlenmiş olması gerekir.

All the questions in the booklet are multiple-choice type questions and each question has five options and one option is correct. The answers must be marked on the “answer sheet”

  • Sınavda 40 IQ (mantık),  35 matematik ve 5 geometri sorusu bulunmaktadır ve  Sınav süresi 120 dakikadır.  Sınav sonuçlarının  değerlendirilmesi Üniversitemiz tarafından yapılacaktır.

There are 40 IQ, 35 math and 5 geometry questions in the exam and the duration of the exam will be 120 minutes. The exam will be evaluated by our University.

  • Sınav süresince adayların, konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sınav kurallarına aykırıdır. Böyle davrandığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

It is against the examination rules for the applicants to talk, cheat during the exam. If an applicant noticed such a behavior his/her exam will not be valid.


SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

ANNOUNCEMENT OF THE EXAMINATION RESULTS

Sınav sonuçları http://yos.biruni.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Examination results will be announced in http://yos.biruni.edu.tr

Sınava giren her aday adına Sınav Sonuç Belgesi düzenlenecektir.

Examination Result Card will be issued for applicants who have taken the exam.